Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i hele november. Tallene er sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalvolum

Totalt viser passeringstallene i Oslo og Bærum for november 2017 en nedgang på 4,1% sammenliknet med november 2016.

Effekten har noen geografiske nyanser i Osloringen:

Innfartsåre

Vest

Nord

Øst

Endring 2017 vs 2016

-5,3%

-4,3%

-3,9%

 

 

 

Alle innfartsårene viser samme tendens, men trafikkreduksjonen er størst i vest. Det kan være flere årsaker enn tids- og miljødifferensierte takster som gir trafikknedgang, som økt kapasitet på kollektivtilbudet i området.

Rushtid

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 4,7% i timene med rushtidsavgift mellom kl. 06.30 og 09.00.

Vi ser en økning i trafikken i halvtimen mellom kl. 06.00 og 06.30, før rushtiden begynner på morgenen, på 7,4%.

I halvtimen mellom kl. 09.00 til 09.30 etter rushtidsavgiftsperioden, ser vi at trafikkvolumet fortsetter på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 4,5%.

Fordeling på drivstoffgrupper

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. L står for lett kjøretøy og T står for tungt kjøretøy.

Oslo:

Drivstofftyper

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

L. Normal

32,6%

31,7%

31,5%

33,0%

31,7%

31,4%

30,7%

30,1%

L. Diesel

49,7%

49,6%

49,3%

49,0%

48,4%

47,9%

47,2%

47,3%

L. Nullutslipp

10,2%

10,7%

11,0%

9,2%

11,7%

12,5%

13,5%

14,0%

T. Nullutslipp

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

T. Euro V eldre

5,0%

5,3%

5,4%

5,7%

5,3%

5,2%

5,4%

5,4%

T. Euro VI

2,4%

2,7%

2,8%

3,1%

2,9%

2,9%

3,1%

3,2%

 
Bærum:

Drivstofftyper

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

L. Normal

32,8%

31,9%

31,8%

33,8%

32,2%

31,7%

31,2%

30,6%

L. Diesel

49,5%

49,5%

49,0%

48,9%

47,8%

47,5%

47,0%

47,0%

L. Nullutslipp

11,4%

11,8%

12,3%

9,7%

13,0%

13,9%

14,5%

15,2%

T. Nullutslipp

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

T. Euro V eldre

4,5%

4,8%

4,8%

5,2%

4,7%

4,7%

4,8%

4,8%

T. Euro VI

1,8%

2,0%

2,1%

2,4%

2,2%

2,2%

2,4%

2,4%

 

Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7% til 47,3% i Oslo fra april til november.

Tilsvarende for Bærum er en nedgang fra 49,5% til 47,0% for lette dieselkjøretøy.

Passeringer med nullutslippsbiler øker fra 10,2% til 14,0% i Oslo og fra 11,4% til 15,2% i Bærum. Andelen nullutslippsbiler går noe ned i juli. Dette er i tråd med normal sesongvariasjon og hovedsakelig skyldes dette avvikling av sommerferie. 

Tallene viser at trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter, men uten store utslag, også i november.

Vi gjør oppmerksom på at tallene er basert på foreløpig tallmateriale.