Hopp til hovedinnholdet

Bom­penge­sys­te­met i Stor-Oslo

Bompengesystemet i Oslo og Akershus er sammensatt. Bilistene som passerer i «bommen» finansierer et bedre kollektivtilbud til innbyggerne. Slik henger det hele sammen.

Eier Fjellinjen. Rekvirerer bompenger. Bompengeavtale Styringsgruppe, samferdselsbyråden og fylkesråd samferdse l. Lokalpolitiske vedtak sendes til SD for proposisjonsarbeid. Sekretariatet er ansatt i Statens vegvesen. Oslopakke 3-prosjekter kommer innbyggerne til gode. Iverksetter politiske vedtak. Utbetaler penger til prosjekter i Oslopakke 3. Bompenger innbetales. Gjør lokale vedtak om prosjekter, bomstasjoner og takster. Innbyggere Fjellinjen fakturerer utstederselskap for bilister med AutoPASS-avtale, og fakturerer bilister uten avtale. Obligasjonslån notert på Oslo Børs sikrer stabil finansiering. Fatter takstvedtak. Underliggende etat i Samferdselsdepartementet med oppgave for oppfølging av bompengeselskapene. Oslopakke 3/ Byvekstsamarbeidet Samferdselsdepartementet Veidirektøren leder Oslopakke 3. Driftes av felles sekretariat. Porteføljestyring, mål- og resultatstyring, sekretariat og politisk forhandlingsutvalg. Utarbeider forslag lovproposisjoner til stortingsbehandling og forslag til statsbudsjettet. Stortinget vedtar statsbudsjett som omfatter årlige bompengebidrag. Oslopakke 3-prosjekter: Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen, nye trikker og gang- og sykkelveier.

Fjellinjen krever inn bompenger i Oslo og Akershus som finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo gjennom Oslopakke 3. Den er en del av Byvekstavtalen og har et felles handlingsprogram.

Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 er det overordnede planverket for finansiering av infrastrukturtiltak og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Målet med bompengeordningen i Oslo og Akershus er å finansiere prosjekter som gjør at veksten i persontrafikk tas med kollektiv, sykkel og gange. Derfor går 98 prosent av bompengene til prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektivtransport, gang- og sykkelveier.

Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova §27. Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekter basert på lokalpolitisk initiativ og tilslutning fra kommuner og fylkeskommuner. Bompengeselskapet skal administrere innkrevingen, herunder også forvalte bompengemidler.

Fjellinjens rolle i bompengeinnkrevingen er regulert av en overordnet bompengeavtale mellom Fjellinjen og Samferdselsdepartementet.

Sentrale arbeidsoppgaver er innkreving og administrasjon av bompengemidler, låneopptak og reforhandling av låneavtaler. Bompengetakstene fremgår av stortingsproposisjonene og kan senere justeres gjennom takstvedtak fattet av Vegdirektoratet.

Les også: Dette skjer når du kjører igjennom bomstasjonen

Hvorfor står bomstasjonene der de står?

  • Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer
  • Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelse og adkomster, så langt det er mulig.
  • Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune (sak 353/2017 eInnsyn - Politisk sak), Akershus fylke, Bærum kommune, Nittedal kommune, Ski kommune, Lørenskog kommune og Oppegård kommune. Stortinget gjorde vedtak 29.05.2018 (Prop. 69 S (2017–2018) (Regjeringen.no)
  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Alle passeringer i Fjellinjens bomstasjoner blir registrert som en transaksjon. Dermed går det en melding om registreringen med tid, sted og pris til utstederselskapet du har AutoPASS-avtale med. I samme melding får selskapet bilisten har AutoPASS-avtale med også beskjed om rabatt på passering.

Utstedergodtgjørelsen er i utstederforskriften fastsatt til 1,75 prosent pluss merverdiavgift av netto akseptert transaksjonsbeløp (bompengeinntekten).

Her finner du oversikt over selskaper som utsteder AutoPASS-avtaler.

Kjøretøy uten AutoPASS-avtale regnes som en fullpris-passering. Det er bompengeselskapene selv som tar seg av fakturering og innkreving fra fullpriskunder. Korrekt registrering av alle bompasseringer er grunnlaget for selskapets inntekter og samfunnets tillit til Fjellinjen.