Hopp til hovedinnholdet

Fjellin­jens Per­son­ver­n­er­klæ­ring

Innledning

Dette dokumentet beskriver Fjellinjens innsamling og bruk av personopplysninger. Som personopplysninger regnes alle typer opplysninger som kan brukes til å identifisere, karakterisere, beskrive eller lokalisere deg. Fjellinjen samler inn og behandler store mengder slike opplysninger, hovedsakelig i forbindelse med bompengeinnkreving i Oslo. Dette dokumentet gir deg utfyllende informasjon om våre behandlinger og dine rettigheter som registrert i våre systemer.

Behandlingsansvarlig

Ansvaret for behandling av personopplysninger hviler på den personen eller organisasjonen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen. Fjellinjen AS org.nr 941 856 543 er alene behandlingsansvarlig for de behandlingsaktivitetene som er beskrevet i dette dokumentet, med mindre noe annet er beskrevet i de enkelte avsnittene nedenfor. Henvendelser om generell behandling av personopplysninger, varsel om mulige brudd på personvernet eller spørsmål om egne personopplysninger sendes til personvern@fjellinjen.no.

Vår adresse er:

Fjellinjen AS
Schweigaards gate 16
Postboks 459 Sentrum
0105 Oslo

Fjellinjens Personvernombud

Fjellinjen har oppnevnt et eget personvernombud, som du kan kontakte. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Fjellinjens egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, f.eks. innsyn i egne personopplysninger.

Personvernombudet kan kontaktes via e-post til personvern@fjellinjen.no eller ved bruk av eget skjema på våre nettsider. Vis skjema.

Hvorfor behandler Fjellinjen personopplysninger?

Fjellinjens registrering og behandling av personopplysninger er enten knyttet til registrering av bompasseringer i, eller på veg inn i Oslo, eller knyttet til administrasjon av virksomheten, interne forhold og kontakt med leverandører, offentlige etater og andre forretningsforbindelser eller myndighetsorganer.

Registrering og identifisering av bompasseringer

For å kunne kreve inn bompenger, behandler Fjellinjen AS personopplysninger for de som passerer i selskapets bomstasjoner. Bompengeinnkreving er fullautomatisert, fra registrering i bomstasjon gjennom prisfastsetting, til fakturering og registrering av innbetaling. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i personvernforordningen art. 6.1 c) og veglova §27 første og femte ledd. Fjellinjen gjør innkrevingen på vegne av Den norske stat v/Samferdselsdepartementet. En samlet oversikt over behandling av personopplysninger i bompengesystemene i Norge er utarbeidet av Statens vegvesen og finnes på autopass.no

Passeringer i våre bomstasjoner er enten registrert ved avlesning av gyldig bombrikke, eller ved automatisk tolkning av bilder av kjøretøyets kjennemerke/registreringsnummer. I noen tilfeller klarer ikke automatikken å tolke bildet av skiltet. Det blir da forsøkt avlest og tolket manuelt. Utvalgte bilder blir også brukt i forbindelse med kalibrering og justering av kamerautstyr i bomstasjonene for å sikre presis identifisering av kjøretøy.

Når passerende kjøretøy er identifisert, overføres informasjonen til Statens Vegvesen for prising og klargjøring for innkreving. Denne behandlingen gjøres av Statens vegvesen og er p.t. beskrevet på Statens Vegvesens nettside autopass.no under «Dine rettigheter og plikter».

Innkreving av passeringsavgift

Er kjøretøyet tilknyttet en AutoPASS-avtale, foregår videre behandling hos din avtaleutsteder. Passeringer av kjøretøy som ikke er tilknyttet AutoPASS-avtale faktureres og følges opp fra Fjellinjen. For slike passeringer behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier for å kunne sende ut faktura. Vi henter disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen. For å kunne utføre en effektiv innkreving for kunder uten AutoPASS-avtale, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til henvendelser i forbindelse med innkrevingen. Passerer du en av våre bomstasjoner i et utenlandsregistrert kjøretøy, foretas innkrevingen av en ekstern partner. Personvernet i denne innkrevingen ivaretas gjennom en Databehandleravtale som avgrenser omfanget av partnerens ansvar og oppgaver, og bestemmer entydig hvordan personopplysningene skal behandles og forvaltes.

Behandling av fritakssøknader for personer med forflytningshemning

Fjellinjen kan behandle personopplysninger i tilknytning til søknader om fritak fra bompengeavgift, der fritaket er knyttet til en fysisk person. Behandlingen har hjemmel i personvernforordningens art 6.1.c og Veglova §27m første og femte ledd.

Besøk på våre nettsider

Når du besøker fjellinjen.no registrerer vi blant annet opplysninger om IP-adresse, og hvordan siden brukes.

Bruk av kontaktskjema på våre nettsider

Personopplysninger du oppgir når du henvender deg gjennom våre kontaktskjema vil kun bli benyttet for å behandle og besvare den aktuelle henvendelsen.  Opplysningene slettes innen tre måneder etter at henvendelsen er ferdigbehandlet med mindre du har registrert andre henvendelser i samme kanal som ikke er ferdigbehandlet. Tilsvarende opplysninger knyttet til andre behandlinger, følger reglene for de respektive behandlingene. Vi kan også behandle personopplysninger i forbindelse med rekruttering, administrasjon og drift av virksomheten, varslingssaker, personvernhenvendelser og fakturaspørsmål. Slike behandlinger er hjemlet i personvernforordningens art. 6.1.c, og i enkelte tilfelle, art. 6.1.f i Fjellinjens berettigede interesse.

Innlogging i vår selvbetjeningsløsning «Min Side»

Vi benytter ID-porten for sikker pålogging og identifisering av deg som bruker løsningen. Vi mottar informasjon om ditt navn og adresse fra folkeregisteret for sikker identifisering mot våre egne systemer. Disse dataene slettes automatisk seks måneder etter siste pålogging. Fakturadata du henter opp og viser i løsningen vil bli slettet automatisk etter 30 dager. Dersom du registrerer en henvendelse til vår kredittavdeling, vil de opplysningene du oppgir i forbindelse med henvendelsen bli lagret i systemet så lenge det er nødvendig for å betjene henvendelsen. Avsluttede dialoger slettes automatisk etter ett år.

Søknad om jobb i Fjellinjen AS

Har du svart på en av våre stillingsannonser, vil vi registrere og oppbevare dine søkerdata så lenge søknadsprosessen pågår. Når ansettelsesprosessen er avsluttet, vil alle søkerdata som ikke er relevante for den faktiske ansettelsen, bli slettet fra våre systemer. Søkerdata som er registrert via en søknadsportal, for eksempel finn.no, behandles etter den aktuelle portalens bestemmelser. Se personvernerklæring på den enkelte jobbsøkerportalen for informasjon om hvordan dine søkerdata behandles og hvordan du kan utøve dine rettigheter overfor dem.

Kategorier av personopplysninger som behandles av Fjellinjen

Følgende 23 kategorier av personopplysninger behandles i bompengesystemene. For den enkelte person behandles bare de kategoriene vi har opplysninger om og som det er behov for.

 1. Navn (Fornavn, mellomnavn, etternavn)
 2. Adresseopplysninger (gateadresse/postboks, postnummer, poststed)
 3. Kontaktinformasjon (telefon, e-post adresse)
 4. ID-nummer (fødselsdato / fødselsnummer, D-nummer)
 5. Kundenummer / avtalenummer
 6. Kundens rolle (i organisasjonen)
 7. Arbeidsgiver og -sted
 8. Brikkenummer (PAN)
 9. Kjøretøyets kjennemerke / land
 10. Beskrivelse av kjøretøy (takstgruppe, vekt, lengde, modell, drivstofftype, utslippskasse, kjøretøyklassifisering, ladbar ja/nei)
 11. Bilde / film (av kjøretøyets registreringsnummer)
 12. Passeringstid og -sted
 13. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (sensitiv personopplysning)
 14. Årsaker til rabatt og fritak (utover kategori 13)
 15. Vurderinger og mottatt dokumentasjon i forbindelse med brukers kontakt med bompengeselskapet (fritekstfelt)
 16. Bankkontonummer
 17. Fakturaopplysninger (passeringsopplysninger, beløp, forfallsdato, adresseopplysninger, etc)
 18. Betalingsregler (avtalegiro, papirfaktura, forskudd etc)
 19. Faktura- og betalingshistorikk
 20. Årsakskode for å avslutte innkreving uten betaling
 21. Registreringskode (koder fra bomstasjon ved bompassering)
 22. Statuskode for kunde, kjøretøy og avtale
 23. Min Side Request ID for hvert søk, forrige innloggingsdato, passord for brukere som logger inn utenom ID-porten

Når det gjelder kategori 4 (ID-nummer) behandles normalt kun fødselsdato. Fødselsnummer/D-nummer behandles bare når dette sendes inn fra kunden. Bilde/film ved bompassering viser ikke personer i kjøretøy.

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon. I noen tilfeller kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Henvendelser om dine rettigheter kan sendes til personvern@fjellinjen.no eller ved bruk av eget skjema på våre nettsider. Vis skjema.

Innsyn i egne opplysninger

Det er viktig for oss at all utlevering av personopplysninger foregår på en sikker måte uten risiko for at andre enn du som er registrert får utlevert opplysningene. 

Utlevering av passeringsdata og bilder

Utlevering av passeringsdata og bilder gjøres til registrert kjøretøyeier for det tidsrom passeringene foregikk på en måte som sikrer at opplysningene utleveres til riktig person.

Innsyn og utlevering av fakturainformasjon

Fakturakopi vil kun sendes til opprinnelig mottakeradresse. Husk at faktura kan gjenfinnes i din nettbank dersom du har avtale om e-faktura.

Klage på vår behandling av personopplysninger

Gi oss gjerne beskjed dersom du mener vi ikke overholder reglene i personvernregelverket. Dette kan du gjøre til vårt personvernombud på personvern@fjellinjen.no.

Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet. Se Datatilsynet.no for mer informasjon om hvordan du sender slik klage.

Mottakere av personopplysninger

Statens Vegvesen

Alle identifiserte bompasseringer overføres til Statens Vegvesen for bl.a. prising og videre overføring til de som står for innkreving av passeringsavgifter. Se autopass.no og vegvesen.no for mer informasjon. Passeringer med gyldig AutoPASS-avtale overføres til det utstederselskapet du har inngått AutoPASS-avtalen med. Passeringer som ikke kan knyttes til en gyldig AutoPASS-avtale overføres tilbake til Fjellinjen for innkreving.

Ekstern partner for utenlandsinnkreving

Fjellinjen benytter utenlandske leverandører for deler av arbeidet. Innkreving fra utenlandsregistrerte kjøretøy uten bombrikke gjøres av ekstern partner. Behandlingen er avtaleregulert og tilknyttet egen databehandleravtale, samt dokumenterte sikkerhetstiltak.

Myndighetsorganer

Fjellinjen kan på begjæring fra f.eks. politi og skattemyndigheter, utlevere opplysninger om bompasseringer og tilhørende fakturainformasjon.

Leverandører

Deler av arbeidet med å kreve inn bompenger og drifte nettsider og selvbetjeningsløsninger utføres av eksterne leverandører. Leverandørene behandler dine personopplysninger på vegne av Fjellinjen, og har ikke adgang til å gjenbruke disse opplysningene til egne formål. For å sikre at dette overholdes, inngår Fjellinjen avtaler som bestemmer hvordan opplysningene behandles, og stiller krav til sikkerhet, oppbevaring og sletting med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss.

Overføring til tredjeland

Fjellinjen benytter leverandør utenfor EØS-området for manuell identifisering av registreringsnummer hvis bildene fra bomstasjonen ikke kan tolkes automatisk.  Alle disse behandlingene er underlagt databehandleravtale, et gyldig overføringsgrunnlag og er, underlagt særskilte sikringstiltak for å garantere at den registrertes rettigheter er minimum tilsvarende nivået innen EU/EØS området.

Sikring av personopplysningene

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Systemer der personopplysninger lagres og behandles er beskyttet gjennom adgangskontroll med personlig ID / passord og nødvendige tekniske informasjonssikkerhetstiltak

Arkivering og sletting av personopplysninger

Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge vi har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger og for å oppfylle oppbevaringsplikt etter bokføringsloven.

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke. 

Faste slettefrister:

Bompasseringer:

 • Passeringsdata og bilder i veikantutstyr: 72 timer
 • Bilderegistreringer av bompassering i innkrevingssystem 6 måneder fra ferdigbehandling
 • Fakturaopplysninger (ifølge bokføringsloven) 5 år

Andre henvendelser:

 • Varsling (etter førstkommende årsskifte):  6 måneder
 • Andre henvendelser etter ferdig behandling: 6 måneder
 • Innloggingsdata, selvbetjeningportal: 6 måneder
 • Fakturadata vist i selvbetjeningsportal: 30 dager
 • Kontaktinformasjon, saker registrert i selvbetjeningsportal: 1 år etter lukket sak

Oppdatert: 08.09.2023