Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juli 2019 er ca. 2 prosent høyere enn i juli 2018.

De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 7,9 millioner passeringer i juli 2018 til ca. 28,3 millioner passeringer i juli 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i juli 2019. Tallene er basert på foreløpig datagrunnlag og viser ingen markante forskjeller mellom de tre bomringene.
Kjøretøysammensetning juli

Inntekter

Passeringsinntekten i juli ble kr 274 millioner. Dette er en økning på kr 18 millioner sammenlignet med juli 2018. 

I juli 2019 hadde Fjellinjen 28 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 10. Tilsvarende tall fra 2018 var 8 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 32 per passering. 

Av de 28,3 millioner passeringene er 11,9 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I juli 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,3 millioner av 8 millioner passeringer. 

Passeringsinntekter fra kunder uten avtale var 15,9 prosent i juli 2018. Tilsvarende tall for juli 2019 er på 16,5 prosent.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.