Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 10 millioner passeringer i juni 2018 til ca. 32 millioner passeringer i juni 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn i 2018 er nedgangen på ca. 2 prosent.

Vi opplever at det er stor offentlig interesse for utvikling i passeringsinntekter etter innføring av nytt bompengesystem i Oslo og Akershus. Derfor vil vi offentliggjøre inntektene for juni så fort regnskapet for juni er ferdigstilt i slutten av uke 28. I tillegg jobber vi med hvordan vi kan utvide rapporteringen av trafikkutvikling for de nye stasjonene som kom i drift 1. juni i 2019. Det arbeidet vil pågå til over sommeren.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i juni 2019. Tallene er basert på foreløpig datagrunnlag og viser ingen markante forskjeller mellom de tre bomringene.

Kjøretøyssammensetning

Tallene er basert på foreløpig tallmaterialet