De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene. 

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,8 millioner passeringer i august 2018 til ca. 32,9 millioner passeringer i august 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. 

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i august 2019. Tallene er basert på foreløpig datagrunnlag og viser ingen markante forskjeller mellom de tre bomringene. Det er også minimale endringer fra månedene juni og juli, med unntak for elbil der andelen har økt med mellom 0,8 og 1 prosentpoeng i de tre bomringene. 

Inntekter 

Passeringsinntektene i august ble kr 335 millioner. Dette er en økning på kr 12 millioner sammenlignet med august 2018.   

I august 2019 hadde Fjellinjen 32,9 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 10. Tilsvarende tall fra 2018 var 9,8 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 33 per passering.   

Av de 32,9 millioner passeringene er 12,7 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I august 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 9,8 millioner passeringer.  Andel passeringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 12 prosent i august 2019 mot 13 prosent i august i fjor. 

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.