De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,3 millioner bompasseringer i mars 2019 til ca. 26,4 millioner bompasseringer i mars 2020. Hovedårsaken skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i mars 2020. På bakgrunn av tiltakene rundt koronaviruset er fordelingen på drivstoffgruppene annerledes enn det den normalt er.

Trafikktall, mars 2020

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjen sine bomstasjoner.

Hvordan har korona påvirket trafikken gjennom bomanleggene?

Den 12. mars kom regjeringen med tiltak knyttet til redusering av smitte av koronaviruset, Covid-19. Tiltakene var blant annet at skoler og barnehager skulle stenges og alle ble oppfordret til å ha hjemmekontor så langt det lot seg gjøre. I tillegg ble treningssenter og idrettshaller stengt.

Tiltakene knyttet til koronaviruset har hatt en innvirkning på trafikken gjennom våre bomanlegg. Vi har fulgt trafikkutviklingen i mars nøye og har sammenlignet tallene uke for uke for å se utviklingen. Fra fredag 13. mars begynte trafikken gjennom våre bomanlegg å bli vesentlig redusert sammenlignet med uke 6 og 7. Ser vi på perioden fra 13. mars til 31. mars er det en trafikknedgang på 32,2 %. Perioden mellom 18. mars og 26. mars hadde størst nedgang med 34,7 %, mens den siste uken i mars har nedgangen ligget på 31,3 %.

Vi ser at tungtransport har fortsatt holdt seg stabilt etter tiltakene knyttet til koronaviruset. Grunnet nedgang i trafikken med liten bil utgjør tungtransport prosentvis en større andel av totaltrafikken i mars enn vanlig. Nedgangen i antall lette biler kan skyldes at det meste av varelevering går sin gang, men det er hovedsakelig kjøremønsteret knyttet til personbiler som er blitt påvirket av tiltakene knyttet til å minske spredningen av koronaviruset.

Trafikkutviklingen i mars, uke for uke