Rapporten viser at Fjellinjens driftskostnader fra 2011 til 2018 er redusert fra 247 millioner kroner til 190 millioner kroner. Gjennomgangen bekrefter samtidig tidligere medieoppslag om at Fjellinjen har brutt regler for anskaffelser og innleie. I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved ansettelser.

Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø.

Allerede endret rutiner

Fjellinjen er avhengige av tillit. Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier Hellesjø.

Blitt enige med administrerende direktør om avgang

Anne-Karin Sogn er blitt enig med styret om at hun fratrer som administrerende direktør på bakgrunn av innholdet i rapporten.

Jeg vil takke Anne-Karin Sogn for en svært god jobb med å ta Fjellinjen gjennom en viktig utviklingsperiode for selskapet med reduserte kostnader, ny teknologi og fornøyde kunder. Hun har vært en effektiv leder med stor gjennomføringskraft og hun har vært svært viktig i utviklingen av Fjellinjen, sier Hellesjø.

Stillingen lyses nå ut. I mellomtiden fungerer Magne Liestøl Larsen som administrerende direktør.

Hovedpunkter i rapporten:

Anskaffelser og innleie

  • Rapporten viser at Fjellinjen i større grad skulle hatt konkurranse om anskaffelser og innleie
  • Gjennomgangen viser etter Deloittes vurdering at for flere av anskaffelsene har ikke Fjellinjen opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse/konkurranseeksponering, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, jf. §4 i lov om offentlige anskaffelser.
  • Deloitte påpeker også at selskapet uten konkurranseeksponering har engasjert leverandører som enkelte ansatte har jobbet sammen med tidligere
  • Rapporten avdekker også et tilfelle av uheldig rolleblanding der en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjuet av kandidater til et konsulentoppdrag der den valgte it-konsulenten var fra samme firma

Tiltak
Fjellinjen har etablert nye rutiner for kvalitetssikring av anskaffelser og dokumentasjon i forbindelse med disse.

Ansettelser

  • Deloitte har gått gjennom alle ansettelser de siste to årene. Fjellinjen har gjennomført flere rekrutteringer med kun intern utlysning
  • Gjennomgangen viser at stillinger som var utlyst internt er ved tre tilfeller har blitt besatt av personer som ikke hadde et eksisterende ansettelsesforhold i Fjellinjen
  • I et av tilfellene var det en privat relasjon mellom den ansvarlige lederen og den nye ansatte

Tiltak
Fjellinjen har endret rutiner for ansettelser til å være i tråd med forventningene til et offentlig eid selskap.

Reiseregninger

  • Deloitte har funnet brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger. De avvikene det er flest av dreier seg om manglende påføring av reiserute på taxiturer og manglende dokumentasjon av reisens formål

Tiltak
Fjellinjen har innført kontrolltiltak for etterlevelse av bokføringslovens krav ved føring av reiseregninger.

Pengebruken har gått ned

Fjellinjen krever inn bompenger i Oslo og Akershus og omsatte i fjor for 3,5 milliarder kroner. I 2018 gikk 1,75 kr pr bompassering til administrasjon og avskrivninger. Fjellinjens driftsinntekter har i tidsrommet 2011 til 2018 økt fra 2 167 til 3 556 millioner i 2018, mens selskapets driftskostnader i samme periode er redusert fra 247 millioner i 2011 til 190 millioner i 2018. Det innebærer at driftskostnadene som i 2011 utgjorde 11 prosent av omsetningen er redusert til 5 prosent i 2018.

Det har vært sentralt for styret at selskapet driver mest mulig effektivt. Derfor er jeg glad for at rapporten sier driftskostnadene har gått ned kraftig siden 2011. Etter omstillingsperioden med bompengereformen er over i 2020 vil Fjellinjen ha redusert kostnader og antall ansatte betraktelig og derfor være godt rustet for fremtiden, sier Hellesjø.

Last ned pressemelding (PDF, 113KB)

Last ned rapporten (PDF, 575KB)

For pressehenvendelser kontakt kommunikasjonssjef i Fjellinjen Håkon Nordahl på telefon 97 75 93 93