Fjellinjen er gjennom bompenger den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei- og kollektivtrafikk i og rundt Oslo. Vi er stolte over å ha bidratt til utviklingen av regionen vår gjennom 30 år. Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i regionen er helt eller delvis finansiert av bompenger

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom uten å stoppe. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei, samt å styrke kollektivtransport i byområder.

Bompenger i og rundt Oslo

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i og rundt Oslo. Avtalen revideres årlig, og har en økonomisk ramme på 100 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017-2036.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Eksempler på store prosjekt som de senere årene er:

Her finner du en oversikt over flere gjennomførte prosjekter finansiert av Oslopakke 3