Hopp til hovedinnholdet

Bære­kraft

98 prosent av bompengene går tilbake til lokalmiljøet og finansierer drift og utbygging av kollektivtrafikk, og nye gang- og sykkelveier. Bilistene drar også nytte av at stadig flere reiser kollektivt. Det gir bedre plass på veiene og mindre kø, som igjen fører til lavere forurensning og bedre luftkvalitet for alle innbyggerne.

Bærekraft i Fjellinjen

Fjellinjens overordnede mål er å redusere negativ miljøpåvirkning og sørge for sosial ansvarlighet i hele verdikjeden. Derfor er bærekraft integrert i alle deler av vår virksomhet.

«FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Fjellinjen har valgt ut 4 av de 17 målene som Fjellinjen kan påvirke mest gjennom vår virksomhet.»
Bilde av Punkt nummer 8 i FNs bærekraftmål: anstedig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fjellinjen bidrar til å finansiere trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer. Bompenger finansierer drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. De finansierer også utbygging av nye gang-og sykkelveier. Det bidrar til å redusere negativ miljøpåvirkning og bedre luftkvalitet

Bilde av Punkt nummer 11i FNs bærekraftmål: bærekraftige lokalsamfunn

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Fjellinjen bidrar til å finansiere trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer. Bompenger finansierer drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. De finansierer også utbygging av nye gang-og sykkelveier. Det bidrar til å redusere negativ miljøpåvirkning og bedre luftkvalitet

Mål 12 bokmål

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Fjellinjen skal være sparsomme med forbruksmateriell og ha fokus på sirkulærøkonomi i daglig drift. I anskaffelser skal Fjellinjen stille relevante bærekraftskrav og fra 01.01.2024 følger Fjellinjen nye regler om at miljø og klima som hovedregel skal vektes med minst 30 %.

Bilde av Punkt nummer 13 i FNs bærekraftmål: stoppe klimaendringene.

13. Stoppe klimaendringene

Fjellinjen arbeider med å identifisere klimarisiko og gjennomføre tiltak for å håndtere disse. Selskapet arbeider systematisk med energibesparing, og selskapets servicebil er et nullutslippskjøretøy.

«Fjellinjen er sammen med Ruter, Sporveien, Hafslund og Oslo Pensjonsforsikring, definert som et «Stort selskap» i Oslo kommune. Med dette følger også økte forventninger til Fjellinjens bærekraftarbeid. Utfordringen tar vi på strak arm. Vi ser på det som en hedersbetegnelse fra eierne våre om at vi er et viktig instrument for å oppnå et mer bærekraftig samfunn.»
Naering for klima small

Partner i klimanettverk

Fjellinjen ble i 2023 partner i Oslo kommunes nettverk Næring for klima. Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet i osloregionen om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål.

Samfunnsbidrag

Fjellinjens fremste bidrag skjer gjennom finansiering av bærekraftige prosjekter i Oslopakke 3. I mer enn 30 år har Fjellinjen bidratt til bedre fremkommelighet for alle trafikanter, nye byområder og et styrket kollektivtilbud. Det er på grunn av bompenger at Rådhusplassen er bilfri, Bjørvika er blitt en ny og spennende bydel og at Stor-Oslo har Norges beste kollektivtilbud.

Fjellinjen actually

Dette går bompengene til

Bompengene Fjellinjen tar inn, går tilbake til samfunnet. I fjor gikk over 3,5 milliarder kroner til å finansiere kollektivtrafikken, nye gang- og sykkelveier og flere andre prosjekter. Her kan du lese mer om dette.

Ingvild

- Bompenger har gjort bilparken fornybar

Fjellinjen har utfordret miljøorganisasjonen Zero til å vurdere bompenger i et miljøperspektiv.

Marit Kristine Vea

Uten bompenger stopper utviklingen av Oslo

Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune mener bompenger har vært viktig for byutviklingen.

IMG 0058

- Bedre balanse mellom kollektivtransport og bilbruk

Bompengene i Osloområdet er viktige for å nå målene vi har for transport i Oslo og Akershus, og helt avgjørende for fremkommeligheten i fylket vårt, skriver Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus.

HMS

Det skal være trygt å jobbe i og for Fjellinjen. Hverken mennesker eller miljø skal bli skadet av vår virksomhet. Fjellinjen har ansvaret for 83 bomstasjoner som er plassert i områder med stor trafikk. Vi sørger for stasjonene inspiseres og vedlikeholdes uten at ansatte, leverandører eller trafikanter utsettes for unødig fare.

MålResultatTilfredshetKommentar
Ingen skader på liv og helse0GrønnDet har ikke vært rapportert om personskader i 2023.
«Fjellinjens viktigste ressurs er de ansatte, og de skal oppleve å bli sett, hørt og satset på.»
Fjellinjen240215 865

Menneskene i Fjellinjen

Fjellinjen har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø med store muligheter for påvirkning av egen arbeidshverdag.

Ansvarlig næringsliv

Som eiere stiller både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune krav til Fjellinjen, både gjennom forventet bompengebidrag og gjennom eierskapsmeldinger som utarbeides for å styre og kontrollere virksomhetene de eier.

biler som kjører på motorvei i mørket på vinteren

Fjellinjens arbeid med åpenhetsloven

Fjellinjens leverandørkjede er global, og i noen tilfeller kompleks med flere ledd med underleverandører. Selskapet stiller krav om at leverandørene ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsvilkår.

Etikk

Hvert år betaler bilister som kjører i Osloregionen over 4,5 milliarder i bompenger. Fjellinjen er betrodd oppgaven med å kreve inn disse bompengene. Det er et stort ansvar som gjør at det stilles høye krav og forventninger til alle ansatte.

Oslo skyline i solnedgang.

Etiske retningslinjer

Fjellinjens etiske retningslinjer setter rammer for hvordan vi skal utføre oppgavene våre på en måte som gjør at samfunnet, bilister, eiere og leverandører har tillit til oss.

Klimaregnskap

Fjellinjen har i 2023 kartlagt selskapets klimagassutslipp for første gang. I henhold til rammeverket NSRS Entry Level er Fjellinjen kun forpliktet til å rapportere på scope 1 og 2. Fjellinjen har likevel valgt å ta med scope 3 fordi majoriteten av selskapets utslipp er i scope 3.

Scope 1: Direkte utslippScope 2: Indirekte utslippScope 3: Indirekte utslipp
Egne fasiliteter og kjøretøyInnkjøpt energiInnkjøpte varer og tjenester
Fjellinjens klimagassutslipp i scope 1 er knyttet til kjøretøy og er 1 tonn CO2e. Elektrisitet: 17 CO2E og varme/kjøling: 5 CO2eMajoriteten av Fjellinjens klimagassutslipp er i scope 3 med et samlet utslipp på 1373 tonn CO2e.
Green bond barekraft

Grønt rammeverk

En stor andel av prosjektene Fjellinjens obligasjons- og sertifikatlån finansierer er miljøvennlige. Vi har utarbeidet et grønt rammeverk og er sertifisert av Cicero som Dark Green.