Hopp til hovedinnholdet
26.01.2023

Kunn­gjø­ring: Takst­end­ring i bom­sta­sjo­ne­ne fra 1. mars

Fjellinjens bomstasjon på Tøyen

Vegdirektoratet har vedtatt takstendringen for Oslopakke 3. Endringen er i tråd med vedtak i tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen for perioden 2022-2036. Det er lokalpolitisk enighet om endringene, jf. vedtak i Viken fylkeskommune 21. juni, i Oslo bystyre 22. juni 2022 og vedtak i Styringsgruppen for Oslopakke 3 av 5. desember hvor det ble vedtatt gjennomføring av KPI-justering av takstene i 2023.

Fra 1. mars vil takstene være:

Takstgruppe 1 Til og med 3500 kg og M1
Osloringen, Indre ring og Bygrensen
Utenom rushtid
Normaltakst
Kr 29
Diesel
Kr 33
Nullutslipp
Kr 14
I rushtid mellom kl 06.30-09.00 og 15.00-17.00
Normaltakst
Kr 35
Diesel
Kr 38
Nullutslipp
Kr 17
Takstgruppe 2 Over 3500 kg
Osloringen, Indre ring og Bygrensen
Utenom rushtid
Euro 5 og eldre
Kr 91
Euro 6
Kr 51
Nullutslipp
Kr 0
Gass
Kr 0
I rushtid mellom kl 06.30-09.00 og 15.00-17.00
Euro 5 og eldre
Kr 108
Euro 6
Kr 68
Nullutslipp
Kr 0
Gass
Kr 0

Her finner du de nåværende takstene.

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 betaler normaltakst.

Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av kjøretøy som er registrert i kjøretøykategori M1.

For at kjøretøy over 3 500 kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

RABATTER

BRIKKERABATT

Det gis 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder og brikke. Det gis ikke en generell brikkerabatt for takstgruppe 2.

PASSERINGSTAK

Kjøretøy i både takstgruppe 1 og takstgruppe 2 med gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder og brikke oppnår rabatt i form av passeringstak. Det betales for maks 60 passeringer over Bygrensen per kalendermåned. For Osloringen og Indre ring er det et felles passeringstak på 120 betalte passeringer per kalendermåned.

TIMEREGEL

Timeregel gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er felles timeregel for Osloringen og Indre ring, der det er den høyeste taksten som blir registrert i løpet av en time som belastes trafikanten.

Bygrensen har en egen timeregel, slik at man kun betaler for en passering over Bygrensen innenfor en time. Alle bomstasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis. Som for alle andre rabatter betinger dette gyldig brukeravtale og brikke.

Maksitaxi

Maksitaxier over 3500 kg betaler takst som for takstgruppe 1. Drosjeeier må søke Fjellinjen om ordningen og vedlegge dokumentasjon på drosjeløyve, hvilken taxisentral han tilhører og registreringsnummer på kjøretøyet. Avtalen må fornyes hvert annet år.

FRITAK

Det gis fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldene takstretningslinjer. Pr i dag gjelder følgende:

  • Syklende og gående
  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
  • Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute*
  • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede*

I tillegg skal følgende fritak gjelde for Oslopakke 3 trinn 3:

  • Kjøretøy registrert som hydrogenkjøretøy (HY) og varebil (N1) i Autosys i takstklasse nullutslipp i takstgruppe 1*
  • Kjøretøy eid av diplomater*

*Fritaksordninger gis etter søknad og forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.

Mer informasjon om priser, bomstasjoner, rabatter og fritak finner du på www.fjellinjen.no. Spørsmål kan rettes til Fjellinjen på www.fjellinjen.no eller på telefon 22 93 12 80.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.