En samlet oversikt over behandling av personopplysninger i bompengesystemene finner du på autopass.no

I erklæringen brukes benevnelsen «avtalekunder» om kunder med AutoPass-avtale. For disse kundene skjer innkrevingen av bompengene av en utsteder i tråd med avtalevilkårene og utstederens personvernerklæring. Innkrevingen for bompasseringer i Fjellinjens bomstasjoner for kunder uten avtale gjøres direkte av Fjellinjen AS.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning om en fysisk person. Dette kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og registreringsnummer på kjøretøy.

Hvorfor behandler Fjellinjen personopplysninger?

Fjellinjen behandler personopplysninger for å kreve inn bompenger fra passeringer med kjøretøy gjennom våre bomstasjoner. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i personvernforordningen art. 6 1. e) og veglovens §27 første ledd. Fjellinjen gjør innkrevingen på vegne av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Behandlingsansvarlig i Fjellinjen

Bompengeselskapene og Statens vegvesen har såkalt felles behandlingsansvar for personopplysninger i sentrale systemer i bompengesektoren. Partene har inngått en avtale om hvordan de nærmere fordeler det felles ansvaret. Les mer om dette på https://www.autopass.no/om-autopass/Personvern.

Administrerende direktør i Fjellinjen er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Hva er mine rettigheter ?

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at det ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.

Ønsker du innsyn, utlevering eller sletting av personopplysninger? Benytt skjema

Hvilken informasjon registreres?

Følgende kategorier av personopplysninger behandles av Fjellinjen. For den enkelte person behandles bare de kategoriene vi har opplysninger om og som det er behov for.

 • Navn (Fornavn, mellomnavn, etternavn)
 • Adresseopplysninger (gateadresse/postboks, postnummer, poststed)
 • Kontaktinformasjon (telefon, e-post adresse)
 • ID-nummer (fødselsdato)
 • Kundenummer / avtalenummer
 • For bedriftskunder: kontaktpersoners rolle (i organisasjonen)
 • Arbeidsgiver og -sted
 • Kjøretøyets kjennemerke / land 
 • Beskrivelse av kjøretøy (takstgruppe, vekt, lengde, modell, drivstofftype, utslippskasse, kjøretøyklassifisering, ladbar ja/nei)
 • Bilde / film (av kjøretøyets registreringsnummer)
 • Passeringstid og -sted 
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (sensitiv personopplysning)
 • Årsaker til rabatt og fritak
 • Vurderinger og mottatt dokumentasjon i forbindelse med brukers kontakt med bompengeselskapet (fritekstfelt)
 • Bankkontonummer
 • Fakturaopplysninger (passeringsopplysninger, beløp, forfallsdato, adresseopplysninger, etc)
 • Betalingsregler (avtalegiro, papirfaktura etc)
 • Faktura- og betalingshistorikk 
 • Årsakskode for å avslutte innkreving uten betaling
 • Registreringskode (koder fra bomstasjon ved bompassering)
 • Statuskode for kunde, kjøretøy og avtale

Hvor hentes opplysningene fra

De fleste opplysninger som behandles i bompengevirksomheten er personopplysninger som ikke innhentes direkte fra personen som registreres. Dette gjelder opplysninger som registreres når et kjøretøy passerer en bomstasjon. Det genereres også opplysninger når passeringsopplysninger sammenstilles med opplysninger om kjøretøyet, fra motorvognregister, avtaler om AutoPASS-brikke eller utenlandsk bombrikke, og miljøregister for drivstoff og utslippsklasse.

Behandling av personopplysningene

For å kunne kreve inn bompenger, behandler Fjellinjen AS personopplysninger for de som passerer i selskapets bomstasjoner. Bompengeinnkreving er fullautomatisert, fra registrering i bomstasjon, til fakturering og registrering av innbetaling. Bare i unntakstilfeller skjer manuell behandling i forbindelse med bompengeinnkreving.

Kjøretøy med avtale registreres i tråd med avtalevilkårene mellom utstederen og kunden. Kjøretøy uten avtale registreres med videobilde av bilens registreringsnummer.

For å kunne gi passeringen riktig pris, registrer vi tid og sted for passering og henter inn kjøretøyets miljøegenskaper fra Miljøregisteret som eies av Statens vegvesen.

For kunder uten avtale behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier for å sende faktura. Vi henter disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen.  For å kunne utføre en effektiv innkreving for kunder uten avtale, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til kundeservice.

Når du besøker fjellinjen.no registrerer vi blant annet opplysninger om IP-adresse, og hvordan siden brukes. Vi registrerer også den informasjonen som sendes inn av bruker.

Les mer om bruk av informasjon på nettsiden her.

Utleveres personopplysningene til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Fjellinjen seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Fjellinjen. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Fjellinjen databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

Fjellinjen benytter utenlandske leverandører for deler av arbeidet. Innkreving fra utenlandskregistrerte kjøretøy uten bombrikke foretas av ParkTrade Europe AB, som er lokalisert i Sverige. . ParkTrade Europe behandler personopplysninger i landet der kjøretøyet som kjørte i Norge er registrert. Fjellinjen benytter utenlandske leverandører både innenfor og utenfor EØS-området for manuell identifisering av registreringsnummer hvis bildene fra bomstasjonen ikke kan tolkes automatisk.

Bompasseringer i Norge som skal betales med bombrikke fra utenlandske brikkeutstedere sendes til disse utstederne. Dette gjelder Brobizz AS og Øresundsbro Konsortiet (Danmark).

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge vi har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger og for å oppfylle oppbevaringsplikt etter bokføringsloven.

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av om passeringen er blitt betalt eller ikke.  Passeringene overføres til Auto PASS sentralsystem og oppbevares i henhold til bokføringsloven.

Innsyn, utlevering og sletting av personopplysninger

Ønsker å få innsyn i de personopplysningene Fjellinjen har om deg, eller ønsker å få informasjon om deg utlevert eller slettet?

Benytt skjema

Kontakt oss