Hopp til hovedinnholdet

Bom­pen­ge­ne er vik­ti­ge for å bidra til en bed­re balan­se mel­lom kol­lek­tiv­trans­port og bil­bruk

Bompengene i Osloområdet er viktige for å nå målene vi har for transport i Oslo og Akershus, og helt avgjørende for fremkommeligheten i fylket vårt, skriver Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus.

IMG 0058 2

Av: Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune

Mange av Akershus sine innbyggere betaler bompenger. Selv om det kan være frustrerende der og da, glemmer vi litt for ofte hva pengene faktisk brukes til. Neste gang du passerer en bomstasjon, er du med på å finansiere bussen som barna tar til trening eller andre fritidsaktiviteter, T-banen bestemor bruker for å besøke slekt og venner, eller tunnelen du kjører gjennom.

Bompengene gir vesentlige bidrag til utbygging av samferdselsprosjekter i Akershus. Både på kollektiv og vei, men også viktige bidrag til å opprettholde og forbedre driften av kollektivtilbudet for innbyggerne i Akershus.

Store prosjekter i Akershus: Kolsåsbanen, T-bane til Østerås, Nordbytunnelen, høystandard kollekivtraseé fra Oslo til Kjeller og Kirkeveien i Ski, har alle fått eller får bidrag fra bompengene. Den pågående byggingen av Fornebubanen er finansiert av bidrag fra staten, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, grunneiere, og fra bompengene. Det kommer på toppen av tilskudd til oppgradering av T-banelinjer, holdeplasser og kollektivknutepunkt samt tiltak for sykling og gåing og trafikksikkerhet.

Bompengene i Osloområdet er viktige for å nå målene vi har for transport i Oslo og Akershus, og helt avgjørende for fremkommeligheten i fylket vårt. Prosjektene og bompengene utgjør til sammen “Oslopakke 3”; en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Oslopakke 3 er, og har vært, viktig for innbyggerne. Uten bompenger hadde det ikke vært noe Oslo-pakke, og vesentlige vei- og kollektivutbygginger hadde ikke blitt noe av eller blitt skjøvet ut i tid. Og det hadde blitt mindre penger til drift av kollektivtrafikken. Denne våren skal Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og staten reforhandle Oslopakke 3. Disse forhandlingene dreier seg om hvordan bompenger, statlige og lokale bidrag skal brukes i årene framover.

Bompengene er viktige for å bidra til en bedre balanse mellom kollektivtransport og bilbruk, og arbeidet mot nullutslipp i transportsektoren. Dette til sammen er viktig for at vi finner gode løsninger for transport i Oslo og Akershus.

Jeg vil takke Fjellinjen for god forvaltning av felles midler. Det gir trygghet for at det vi betaler i bompenger går tilbake til innbyggernes beste. Jeg gleder meg til videre dialog og samarbeid med Fjellinjen.

Kommentaren var på trykk i Fjellinjens årsrapport 2023.