Hopp til hovedinnholdet
30.11.2023

Kunn­gjø­ring: Takst­end­ring i bom­sta­sjo­ne­ne fra 1. janu­ar 2024

biler som kjører på motorvei i mørket på vinteren
Foto:Melissa Hegge

Neste år øker takstene i Fjellinjens bomstasjoner. Dette blir de nye takstene.

Vegdirektoratet har vedtatt takstendringen for Oslopakke 3. Endringen er i tråd med vedtak i tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen for perioden 2022-2036. Det er lokalpolitisk enighet om endringene, jf. vedtak i Viken fylkeskommune 21. juni, i Oslo bystyre 22. juni 2022.

Fra 1. januar 2024 vil takstene være:

Takstgruppe 1: Liten bil
Til og med 3500 kg og M1
Bensin/ladbar hybrid
Utenom rush
33 kr
I rushtid
39 kr
Diesel
Utenom rush
37 kr
I rushtid
42 kr
Nullutslipp
Utenom rush
16 kr
I rushtid
19 kr
El-varebil (N1)
Utenom rush
0 kr
I rushtid
0 kr
Takstgruppe 2: Stor bil
Over 3500 kg
Euro 5 og eldre
Utenom rushtid
113 kr
I rushtid
150 kr
Euro 6
Utenom rushtid
62 kr
I rushtid
91 kr
Nullutslipp
Utenom rushtid
0 kr
I rushtid
0 kr
Gass
Utenom rushtid
0 kr
I rushtid
0 kr

Her finner du de nåværende takstene.

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 betaler normaltakst.

Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av kjøretøy som er registrert i kjøretøykategori M1.

For at kjøretøy over 3 500 kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Smilende dame med hund går forbi en buss

Dette går bompengene til

Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av kollektiv, gang- og sykkelveiprosjekter.

RABATTORDNINGER

Det vedtatte takst- og rabattsystemet medfører:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale og brikke får 20 prosent rabatt. Øvrige kjøretøy får ingen brikkerabatt.
 • Felles timesregel for alle bomstasjonene i Indre ring og Osloringen, dvs. hvert kjøretøy belastes for kun én passering pr time. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.
 • Timesregel for alle bomstasjonene i Bygrensesnittet, dvs. hvert kjøretøy belastes for kun én passering pr time. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.
 • Felles passeringstak på 120 passeringer per kalendermåned for Indre ring og Osloringen. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.
 • Passeringstak på 60 passeringer per kalendermåned i Bygrensesnittet. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.
 • Maksitaxier over 3500 kg betaler takst som for takstgruppe 1. Drosjeeier må søke Fjellinjen om ordningen og vedlegge dokumentasjon på drosjeløyve, hvilken taxisentral han tilhører og registreringsnummer på kjøretøyet. Avtalen må fornyes hvert annet år.

Alle rabattordninger, med unntak av timesregel, forutsetter gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.

FRITAK

Det gis fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldene takstretningslinjer. Pr i dag gjelder følgende:

 • Syklende og gående
 • Passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Motorsykler og mopeder
 • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
 • Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute*
 • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede, hvor tillatelsen er gitt for minimum to år*
 • Kjøretøy eid og/eller leaset av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåttå. Fritaket kan gis for inntil 2 år av gangen*
 • NATO-kjøretøy i øvelse**

I tillegg skal følgende fritak gjelde for Oslopakke 3 trinn 3:

 • Kjøretøy registrert som hydrogenkjøretøy (HY)
 • Kjøretøy eid av diplomater*

*Fritaksordninger gis etter søknad og forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.

** Fritaksordning skal som hovedregel gjelde etter framlegg av lister fra Forsvaret med kjennemerker for kjøretøyene som omfattes av ordningen. Fritak gis for en tidsbestemt periode knyttet til NATO-øvelses varighet.

Tidligere har det for fritak for hydrogenkjøretøy (HY) vært krav om gyldig avtale og brikke. Vegdirektoratet har nå vedtatt at det nå ikke lenger er krav om gyldig avtale og brikke.

NÆRMERE OM TIMESREGELEN

Trafikanten blir belastet den høyeste taksten ved flere passeringer med ulik takst innenfor en time.

MER INFORMASJON

Gjeldende takstretningslinjer gir utfyllende retningslinjer. Mer informasjon om priser, bomstasjoner, rabatter og fritak finner du på www.fjellinjen.no. Spørsmål kan rettes til Fjellinjen på www.fjellinjen.no

IKRAFTTREDELSE

Takstendringen trer i kraft 1. januar 2024.

KLAGEMULIGHET

Takstendringen kan påklages innen 3 uker fra kunngjøring. Klager på takstvedtak sendes Vegdirektoratet som har fattet takstvedtaket. Dersom vedtaket fastholdes, sender Vegdirektoratet klagen med sin innstilling til klageinstansen Samferdselsdepartementet.

Klagen sendes til:

Statens vegvesen

Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep.

0033 OSLO

Klagen kan også sendes digitalt til:

E-post: firmapost@vegvesen.no

Gravid dame leier datter. En bil kjører rolig forbi og fanges opp av en av Fjellinjens bomstasjoner.

Alt om AutoPASS

Det kan være vanskelig å forstå hvem som gjør hva i bompengesektoren. Fjellinjen verken tilbyr, eller har ansvar for AutoPASS-brikker.
Her får du svaret på hvilke selskaper du kan tegne AutoPASS-avtale med, fordelene med brikke, og forskjellen på Fjellinjen og AutoPASS-utstederne.