De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene. 

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,7 millioner passeringer i oktober 2018 til ca. 34,8 millioner passeringer i oktober 2019. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. 

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i Oslo og Akershus i oktober 2019. 

Passeringsinntektene i oktober ble kr 355 millioner. Dette er en økning på kr 45 millioner sammenlignet med oktober 2019.   

I oktober 2019 hadde Fjellinjen 34,8 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 10,2. Tilsvarende tall fra 2018 var 9,7 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 32 per passering.   

Av de 34,8 millioner passeringene er 13,6 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I oktober 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,4 millioner av 9,7 millioner passeringer.  Andel passeringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 9,2 prosent i oktober 2019 mot 11,5 prosent i oktober i fjor. 

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.