Våre viktigste bidrag i 2020

Etter nedstengingen 12. mars falt trafikken i bomstasjonene våre med 20 prosent. På lik linje med resten av samfunnet, var ikke koronapandemien noe Fjellinjen hadde tatt høyde for. Trafikken tok seg gradvis opp igjen frem mot sommeren, men i takt med økende smittevernstiltak utover høsten passerte stadig færre biler gjennom våre bomstasjoner.

For et bompengeselskap betyr færre passeringer mindre inntekter. På tross av mindre trafikk enn forventet, kunne Fjellinjen ved årets slutt likevel levere det bompengebidraget som var planlagt for året. Det er vi stolte over at vi klarte.

Vi er også stolte over at vi 1. desember 2020 kunne markere en milepæl i selskapets historie. Som første bompengeselskap solgte vi AutoPASS-utstederen vår til Fremtind. Fremtind overtok dermed betjeningen av Fjellinjens 750 000 AutoPASS-kunder. Salget ga ekstra inntekter til tiltakene i Oslopakke 3 og gjør at vi kan spisse vår rolle og innsats fremover.

Det digitale skiftet skyter fart

Verden er i endring. En rivende teknologisk utvikling er i ferd med å endre rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv. Et år i koronaisolasjon har satt ytterligere fart på den digitale omstillingen. Summen av digitale muligheter er nå så kraftig at det utfordrer hele fellesskapet til å tenke radikalt nytt. Alle virksomheter blir truffet av endringene. De som ikke evner å fornye seg risikerer å bli fullstendig akterutseilt. Offentlig sektor er ikke fritatt fra dette.

Fjellinjen ønsker å ta en sentral rolle i den digitale utviklingen av bompengebransjen. Dette har vi tatt innover oss.

Fjellinjen har på få år endret seg fra å være et servicesenter for AutoPASS-kunder til å bli et teknologi- og kompetansedrevet selskap som leverer effektiv finansiering av fremtidens trafikkløsninger, sier Janne Oddaker, administrerende direktør i Fjellinjen

Administrerende direktør JAnne Oddaker

 

I 2021 skal nye systemløsninger for bompenger lanseres. Den vil på sikt gi lavere driftskostnader samtidig som det åpner for at bompengeselskapene kan overta mer av ansvaret for verdikjeden. Vi ser frem til å få mer effektive systemer i arbeidshverdagen.