2019 ble et år med store endringer for Fjellinjen. Utstedervirksomheten ble gjort klar for salg og skilt ut i et heleid datterselskap. Nye takster og 54 nye bomstasjoner ble implementert og arbeidet med å bytte ut dagens verdikjede for bompengeinnkreving ble igangsatt. Høyere aktivitetsnivå, flere bomstasjoner og høyere omsetning har gitt høyere driftskostnader enn i 2018. 

I regnskapet for 2019 vil etableringen av Fjellinjen som et konsern, fjerning av gammelt vegkantutstyr og en mer konservativ vurdering av utestående krav være veldig synlig.

2019 var også det året Fjellinjen måtte forbedre etterlevelse av rutiner for ansettelser og innkjøp. Vi har vært åpne og transparente til alle interessenter om alle prosesser og pengebruk i selskapet. Vi har også i perioden etter innføringen av Oslopakke 3 trinn 2 informert aktivt om trafikk- og inntektsutvikling i våre bompengeanlegg

INVESTERER I ØKT EFFEKTIVITET
2020 blir et spennende år. Det blir året hvor vi skal bygge utgangspunktet for en mer effektiv og kundevennlig bompengebransje. Bompengereformen og investeringene i ny verdikjede skal sikre lavere kostnader, bedre kontroll og høyere kundetilfredshet for bilistene.

2020 blir også et år med store endringer. Fjellinjens utstedervirksomhet er planlagt solgt, det skal implementeres nye takster i forbindelse med Oslopakke 3 trinn 3 og ny verdikjede for bompengeinnkreving skal implementeres.

LES HELE ÅRSRAPPORTEN (PDF, 5MB)