Slik finan­sie­rer Fjellin­jen utbyg­ging av vei og kol­lek­tiv

Fjellinjen driver ikke bare med innkreving av bompenger. Selskapet finansierer også fremtidens trafikkløsninger i osloområdet.

tegning av prosessen av hvordan fjellinjen jobber med finansiering fra innkreving fra bilister
Fjellinjen finansierer fremtidens mobilitetsløsninger i Oslo og Viken. Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv.

Bompengemidlene blir tilgjengeliggjort for Oslopakke 3. Det er den overordnede planen for finansiering, utbygging og drift innen kollektivtransport og gang- og sykkelveier i Stor-Oslo.

Hver bompassering er i praksis en finansiell transaksjon. I snitt registreres det mer enn 32 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner hver måned.

Fjellinjens årlige inntekter er cirka 4 milliarder kroner. Det gjør Fjellinjen til et av Norges 250 største selskaper målt i omsetning.

Stortinget har vedtatt at Fjellinjen har en innkrevingsrett og en finansieringsplikt. Det innebærer at Fjellinjen har rett til å kreve inn bompenger i osloområdet, og har plikt til å finansiere vedtatte prosjekter i Oslopakke 3.

For å sikre stabil finansiering av prosjektene i Oslopakke 3 delfinansieres disse gjennom utstedelse av børsnoterte sertifikat- og obligasjonslån dersom behovet for bompengemidler oppstår før disse inntektene er krevd inn. Dette er lån som er notert på Nordic ABM/Oslo Børs.

Slik jobber Fjellinjen med finansiering:

  • Selskapet håndterer over en million daglige transaksjoner. For Fjellinjen er det kritisk viktig at alle transaksjoner registreres, prises korrekt, faktureres og betales.
  • Fjellinjen benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet ved mellomfinansiering av prosjekt. Det gjør at kontantstrømmen inn til Oslopakke 3 kan tilpasses behovet og fremdriften i prosjektene.
  • Publiserer informasjon og rapporter i henhold til kravene som stilles til et selskap med børsnoterte lån.
  • Høye krav til oppetid, overvåkning av verdikjeden og korrekt identifikasjon og prising av passeringer: Det er store potensielle tap knyttet til feil og nedetid.
  • Fjellinjen utbetaler store beløp i enkelttransaksjoner til store prosjekter i Oslopakke 3. Det krever stor grad av sikkerhet, svindelforebyggende tiltak og oppfølgning.
  • Fjellinjen er omfattende myndighetsregulert. Fjellinjen er regulert gjennom bransjereguleringer, børsregulativ, regler for offentlig eide selskaper og føringer fra Samferdselsdepartementet.