De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom uten å stoppe. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg, samt å styrke kollektivtransport i byområder. Det er om lag 70 ulike bompengeprosjekter med 190 bomstasjoner i landet. Av disse er om lag 55 prosjekter i drift, mens resten ikke har startet eller er i ferd med å avvikles.

Bompenger i Oslo og Akershus

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Avtalen revideres årlig, og har en økonomisk ramme på 100 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017-2036.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompengr og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Eksempler på store prosjekt som de senere årene er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen, Kolsåsbanen og Follobanen.